You are here

Pravachanams : Chaganti Koteshwara Rao

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Adiparvam - Sri Mahabharatham 51 43:12 2399.07 10:31:2016
Aranya Parvam KR - Sri Mahabharatham 77 38:9 1065.27 10:31:2016
Sabha Parvam KR - Sri Mahabharatham 25 13:55 388.54 10:31:2016
Virat Parvam - Sri Mahabharatham 24 29:6 1541.61 10:31:2016