You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Speakers : Adi Shankaracharya

Speaker Pravachanams# Audio Files# Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Chaganti Koteshwara Rao 6 39 23:02 10:31:2016
Sri Chalapathi Rao 2 38 06:03 10:31:2016
Sri Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 2 2 01:46 10:31:2016
Sri Paripoornananda Saraswathi 2 59 09:05 10:31:2016
Sri Samavedam Shanmukha Sharma 1 8 07:31 10:31:2016
Sri Sundara Chaitanya Swamy 3 44 08:48 10:31:2016