You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Speakers : Upanishads

Speaker Pravachanams# Audio Files# Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Chalapathi Rao 1 3 02:19 11:03:2016
Sri Madabhushi Ramanujacharya 1 14 12:00 11:03:2016
Sri Paripoornananda Saraswathi 1 22 08:41 11:03:2016
Sri Samavedam Shanmukha Sharma 1 12 11:29 11:03:2016
Sri Sundara Chaitanya Swamy 2 40 11:41 11:03:2016
Sri Suryanarayana Cheekala 1 20 09:46 11:03:2016
Sri Swami Medhanadapuri 1 59 23:43 11:03:2016
Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 7 221 12:05 11:03:2016