You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Speakers : Lord Vishnu

Speaker Pravachanams# Audio Files# Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Ahobila Jeeyar Swamy 1 40 00:05 10:31:2016
Sri Chaganti Koteshwara Rao 4 29 03:42 10:31:2016
Sri Dr Krovi Partha Sarathy 1 68 00:09 10:31:2016
Sri Malladi Chandrasekhara Sastri 1 2 00:41 10:31:2016
Sri Mallapragada Srimannarayana Murthy 1 2 01:07 10:31:2016
Sri Mylavarapu Srinivasa Rao 1 2 01:21 10:31:2016
Sri Samavedam Shanmukha Sharma 5 293 07:18 10:31:2016
Sri Samudrala Ranga Ramanujacharyulu 1 85 17:05 10:31:2016
Sri SRNC Raghunathacharyulu 1 46 13:14 10:31:2016
Sri Sundara Chaitanya Swamy 1 41 15:08 10:31:2016
Sri Tkv Raghavan 5 48 18:30 10:31:2016
Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 7 82 17:42 10:31:2016
Sri Yellamraju Srinivasa Rao 1 35 09:43 10:31:2016