You are here

Category: Sri Mahabharatham
Speaker: Mallapragada Srimannarayana Murthy
Pravachanam: Mahabharatamu Patra Chitrana Sapthaham
Details:
Add all to playlist
Album: Mahabharatamu Patra Chitrana Sapthaham
Title Play Time
Mahabharatam-1-DhrtaRashtra-Gandhari by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (42.39 MB) 123:27
Mahabharatam-2-Bhishma-Drona-Ashwatthama by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (41.93 MB) 122:07
Mahabharatam-3-Karna by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (43.84 MB) 127:42
Mahabharatam-4-Dharmaja-Bhima-Arjuna-Duryodhana-Shakuni by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (43.11 MB) 125:33
Mahabharatam-5-Kunti-Draupadi by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (46.78 MB) 136:14
Mahabharatam-6-Vidura-Sanjaya by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (41.88 MB) 121:58
Mahabharatam-7-Vyasa-SriKrishna by Mallapragada Srimannarayana Murthy
Add to playlist Audio icon Download (38.54 MB) 112:14