You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Mallapragada Srimannarayana Murthy

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
08th Skandam of Bhagavatham at Undrajavaram one day - Bhagavatham Undrajavaram 1 2:27 67.43 10:31:2016
10th b skandam Uttara Bhagam, 11th and 12th Skandamulu by Mallapragada Sreemannarayana Murthy - Bhagavatham Undrajavaram 7 16:8 444.48 10:31:2016
Sri Venkateshwara Vaibhavam MSNR 2015 - Lord Vishnu 2 1:7 46.84 10:31:2016
Kalpavriksham - Sahitya Pravachanas 5 1:31 51.38 10:31:2016
Soudarya Lahari MS - Sri Devi 114 42:0 1259.51 10:31:2016
Soundarya Lahari Msm - Sri Devi 3 6:2 129.8 10:31:2016
Mahabharatamu Patra Chitrana Sapthaham - Sri Mahabharatham 7 14:26 298.44 10:31:2016
Bhagavathamu Lo Konni Ghattalu - Srimad Bhagavatham 6 12:30 258.64 11:01:2016
Ramayana Nakshatramala - Srimad Ramayanam 27 51:49 1592.87 11:01:2016
Telugu Ramayanamulu - Srimad Ramayanam 2 3:49 105.15 11:01:2016
08 Karna Parvam at Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 2 4:48 138.2 11:03:2016
09 Salya Parvam At Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 1 2:41 56.92 11:03:2016
10 Sowptika Parvam at Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 1 1:57 46.85 11:03:2016
11 Stree Parvam at Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 1 2:10 62.55 11:03:2016
17 and 18 Mahaprastanika and Swargarohana Parvamulu at Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 3 6:30 157.96 11:03:2016