You are here

Pravachanams : Upanishads

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Brahma Sutras Extensive Discourse - Swami Paramarthananda 20 18:49 130.59 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 01 - Swami Paramarthananda 20 18:4 127.37 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 02 - Swami Paramarthananda 20 18:1 125.08 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 03 - Swami Paramarthananda 20 17:49 123.39 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 04 - Swami Paramarthananda 20 18:24 127.51 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 06 - Swami Paramarthananda 20 18:21 127.39 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 07 - Swami Paramarthananda 20 18:6 125.57 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 08 - Swami Paramarthananda 20 18:37 129.28 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 09 - Swami Paramarthananda 20 18:54 130.99 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 10 - Swami Paramarthananda 20 18:34 128.85 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 11 - Swami Paramarthananda 20 18:42 130.04 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 12 - Swami Paramarthananda 20 18:54 131.02 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 13 - Swami Paramarthananda 20 18:37 129.18 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 14 - Swami Paramarthananda 20 19:9 132.69 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 15 - Swami Paramarthananda 20 18:39 129.51 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 16 - Swami Paramarthananda 20 18:51 130.75 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 17 - Swami Paramarthananda 20 19:0 131.78 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 18 - Swami Paramarthananda 20 19:12 133.12 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 19 - Swami Paramarthananda 20 19:13 133.24 10:30:2016
Brahma Sutras Extensive Discourse Vol 20 - Swami Paramarthananda 10 9:4 62.84 10:30:2016
Introduction To Vedanta - Swami Paramarthananda 14 13:0 312.11 10:30:2016
Mundaka Upanishad SP - Swami Paramarthananda 36 33:23 231.54 10:30:2016
Chandogya Upanishad - Swami Ranganathananda 16 10:22 143.84 10:30:2016
Narayanopanishat - Tirupathi Artists 1 1:20 36.7 10:30:2016
Aithareyopanishad Pravachanam - Krishna Premi Anna 4 2:14 31.3 10:31:2016
Karma Sidhhantham - Chalapathi Rao 3 2:19 64.27 11:03:2016
Bramha jignyasa - Upanishads MR 2014 - Madabhushi Ramanujacharya 14 12:0 249.8 11:03:2016
Kenopanishath PPS 2013 - Paripoornananda Saraswathi 22 8:41 188.65 11:03:2016
Narada Bhakthi Sutra Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma 12 11:29 317.95 11:03:2016
Kathopanishat Sc - Sundara Chaitanya Swamy 26 26:24 731.7 11:03:2016
Vignana Nauka - Sundara Chaitanya Swamy 14 9:17 258.33 11:03:2016
Vedantha Saram SC - Suryanarayana Cheekala 20 9:46 205.08 11:03:2016
Brhadaranyaka Upanishad SMP - Swami Medhanadapuri 59 71:43 1417.51 11:03:2016
Chathurmasyam 2004 HH Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 51 23:35 658.8 11:03:2016
Chaturmasya Deeksha 2012 Talk Series - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 86 41:2 1307.04 11:03:2016
HH Laghu Pravachana Sankalanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 54 21:44 608.6 11:03:2016
Introduction To Kenopanishad - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 5 3:54 108.49 11:03:2016
Ishavasyopanishad Sandesam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 2 0:57 26.49 11:03:2016
Ishavasyopanishat Cj - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 8 6:42 185.94 11:03:2016
Mandukyo Upanishat - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 15 10:11 283.95 11:03:2016