You are here

Pravachanams : Srivaishnava Scriptures

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sri GuNa Ratna Kosam BNB Discourse - Badri Narayana Bhattar 31 12:59 411.91 06:23:2017
Kurangi Panchakam - Mana Jeevana saaram - Ahobala Jeeyar Swamy 6 3:25 95.53 11:01:2016
Kshama Shodashi [MUST LISTEN] Stotra Vaibhavam KR 2015 - Kandadai Ramanujacharya 76 64:7 1779.82 11:01:2016
Kovil Thiruvaimozhi - Kari Thiruvengalamma 25 27:7 562.54 11:02:2016
Ramanuja Nootrandadi KT - Kari Thiruvengalamma 6 6:40 138.22 11:02:2016
Shatagopa Vaksudha - Kari Thiruvengalamma 16 14:13 394.57 11:02:2016
Upadesha Ratnamalai KT - Kari Thiruvengalamma 5 5:24 111.78 11:02:2016
Alwar Sreesookthi KVJ - KV Janakamma 11 2:9 83.76 11:02:2016
Divya Prabhandham MK - Malola Kannan 3 1:0 56.14 11:02:2016
Divya Prabhandham SR - P Sundararajan 4 2:29 275.43 11:02:2016
Koyil Thiruvoimozhi Recitation By Parts - P Sundararajan 13 0:56 115.15 11:02:2016
Ramanuja Vani SR - 21 9:51 276.21 11:02:2016
Sri Rangaraja Stavam SGK - Satuluri Gopala Krishnamacharya 51 20:32 636.77 05:20:2018
Mumukshuppadi SBS - Sribhashyam Srinivasacharyulu 37 32:56 228.24 11:02:2016
Alavandar Stotra Ratnam 2011 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 54 72:25 2001.91 11:02:2016
Artha Panchakam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 98 43:28 1217.64 11:02:2016
Bhajayathirajam HH Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 4 1:55 53.29 11:02:2016
Divya Suri Charitam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 13 4:14 119.69 11:02:2016
Tirumantrartham Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 27 26:42 741.22 11:02:2016
Tirunakshatra Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 1:35 43.76 11:02:2016
Ashtakshari Mantra Mahima - Tridandi Pedda Jeeyar Swamy 6 3:9 88.06 11:02:2016
Tirumantram Discourse Vc - Venkatacharya Sirisinahal 24 31:50 880.23 11:02:2016
Ashta Shloki Vaibhavam HH Ahobila 2016 - Ahobala Jeeyar Swamy 4 3:48 105.08 03:06:2017
Ashta Shloki Vaibhavam HH Ahobila 2014 - Ahobala Jeeyar Swamy 4 4:8 405.6 03:07:2017
Glory of Alwars HH Talks - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 0:35 16.39 03:08:2017
Srivachana Bhushanam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya 137 132:9 2947.5 12:06:2017
Archiradi Vaibhavam PT - Padmaja 1 0:58 26.57 02:10:2019
Archiradi Vaibhavam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya 5 0:56 144.56 05:14:2019