13th Anniversary

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

All Pravachanams List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
01 Bhagavadgita Chapter 01 Arjuna Vishada Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 11 357 174, 210, 188 10:31:2016
02 Bhagavadgita Chapter 02 Sankhya Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 11 354 173, 464, 802 10:31:2016
03 Bhagavadgita Chapter 03 Karma Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 19 436 213, 235, 001 10:31:2016
04 Bhagavadgita Chapter 04 Jnana Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 15 358 168, 676, 003 10:31:2016
05 Bhagavadgita Chapter 05 Karma Sanyasa Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 14 358 188, 798, 012 10:31:2016
06 Bhagavadgita Chapter 06 Dhyana Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 17 438 227, 254, 809 10:31:2016
07 Bhagavadgita Chapter 07 Vignana Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 14 368 180, 770, 906 10:31:2016
08 Bhagavadgita Chapter 08 Akshara Parabrahma Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 14 370 181, 399, 988 10:31:2016
09 Bhagavadgita Chapter 09 Rajavidya Rajaguhya Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 26 639 343, 719, 680 10:31:2016
10 Bhagavadgita Chapter 10 Vibhuthi Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 15 364 190, 684, 583 10:31:2016
11 Bhagavadgita Chapter 11 Vishwaroopa Sandarshanai Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 6 149 73, 054, 377 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 12 Bhakthi Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 15 357 175, 986, 505 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 13 kshetra Kshetragna Vibhaga Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 21 515 263, 499, 984 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 14 Gunatraya Vibhaga Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 7 175 85, 803, 756 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 15 Purushotthma Prapthi Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 11 260 128, 243, 751 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 16 Daivasura Sampad Vibhaga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 5 124 60, 905, 658 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 17 Shraddhatraya Vibhaga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 17 360 176, 772, 836 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 18 Moksha Sanyasa Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 23 458 246, 235, 312 10:31:2016
Bhagavad Gita By Shanmukha Sharma - Samavedam Shanmukha Sharma 84 4,556 2, 205, 580, 992 10:31:2016
Srimad Bhagavad Gita Sloka and Tatwa Paraartahm - Sri Krishnananda Muth 22 920 446, 707, 072 10:31:2016
Bhagavad Gita Sa - Sribhashyam Appalacharya 27 611 301, 379, 355 10:31:2016
Gita Chapter 01 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 24 1,162 214, 304, 514 10:31:2016
Gita Chapter 02 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 148 6,590 1, 200, 935, 644 10:31:2016
Gita Chapter 03 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 45 3,928 711, 389, 182 10:31:2016
Gita Chapter 04 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 39 3,409 616, 808, 758 10:31:2016
Gita Chapter 05 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 52 2,505 456, 134, 668 10:31:2016
Gita Chapter 06 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 88 3,797 691, 748, 685 10:31:2016
Gita Chapter 07 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 49 2,169 399, 858, 967 10:31:2016
Gita Chapter 08 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 54 2,409 1, 168, 031, 232 10:31:2016
Gita Chapter 09 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 71 3,079 1, 492, 731, 008 10:31:2016
Gita Chapter 10 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 70 2,979 1, 447, 226, 368 10:31:2016
Gita Chapter 11 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 46 1,966 954, 965, 824 10:31:2016
Gita Chapter 12 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 62 2,674 1, 298, 129, 792 10:31:2016
Gita Chapter 13 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 134 5,740 1, 393, 862, 261 10:31:2016
Gita Chapter 14 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 48 2,085 506, 851, 442 10:31:2016
Gita Chapter 15 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 62 2,517 611, 046, 073 10:31:2016
Bhagavadgita Pravachanamala at Kurukshetram 2010 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 37 2,113 1, 022, 895, 122 10:31:2016
Bhagavath Gita Pravachanam ETV - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 53 2,273 1, 104, 060, 608 10:31:2016
Geetardha Sangraham - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 60 1,406 688, 849, 220 10:31:2016
Geetha Jyothi Importance - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 15 15, 171, 961 10:31:2016
Geetha Upanishatsaram - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 47 22, 667, 776 10:31:2016
Gita Jyothi Discourse - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 48 1,333 664, 678, 239 10:31:2016
Gita Saraamsam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 3 162 157, 045, 998 10:31:2016
HH Bhagavad Gita Talks Sriyagam VJW 2014 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 11 1,301 627, 119, 168 10:31:2016
Yoga Vashishtam Vp - Vidya Prakash Nandagiri Swamy 6 159 39, 150, 612 10:31:2016
Yogavashistam 01 Vairagya Prakaranam - Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna 20 1,270 614, 487, 552 10:31:2016
yogavashistam_02_Utpatthi_prakaranam - Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna 61 3,749 1, 581, 224, 568 10:31:2016
Srimad Bhagavathamritha Sudha - Ahobala Jeeyar Swamy 20 2,304 1, 109, 403, 896 10:31:2016
Bhagavatha Pravachanam KR LIVE Jun 2013 AP - Chaganti Koteshwara Rao 6 300 145, 506, 036 10:31:2016
Bhagavathamulo Madhura Ghattalu Guntur - Chaganti Koteshwara Rao 9 964 349, 166, 720 10:31:2016