You are here

CategoryList

Categorysort descending pravachanams # Audio Files Size (MB) Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Adi Shankaracharya 30 291 5307.86 21:14 07:20:2017
Alwars Acharyas 2 2 25.37 01:13 10:31:2016
Arogyam 3 64 1571.12 10:46 11:03:2016
Bhagavatham Undrajavaram 9 58 3147.86 18:10 10:31:2016
Bhakta Jayadeva 4 25 113.98 03:59 10:30:2016
Bhaktha Charitra 1 4 55.49 02:00 10:31:2016
Bhakthi 4 12 176.99 06:58 10:31:2016
Bhakthi Ganasudha 0 0 0 00:00
Dharma Nidhi 104 1,237 1984.26 15:16 02:08:2017
Festivals 31 38 475.52 18:35 05:21:2018
Great Devotees 1 2 26.65 01:56 10:30:2016
Harikatha 32 221 2717.1 20:00 03:12:2017
Harikathai 7 17 260.74 10:50 10:30:2016
Health 1 8 103.54 03:38 10:30:2016
Janapada Charitralu 11 30 312.53 11:02 10:31:2016
Lord Ganesh 1 4 36.4 01:17 10:31:2016
Lord Shiva 18 403 5586.91 19:09 10:31:2016
Lord Vishnu 47 1,113 15953.78 13:18 05:20:2018
Nalayiram 1 27 549.44 15:46 10:30:2016
Others 15 86 1702.19 11:22 10:31:2016
Punya Kshetras 6 70 1255.99 19:34 10:31:2016
Puranas 10 165 2945.79 14:10 10:31:2016
Ramana Maharshi 3 116 839.39 07:43 10:31:2016
Ramanuja Charya 19 198 2613.15 23:17 05:20:2018
Sahitya Pravachanas 1 5 51.38 01:31 10:31:2016
Sanathana Dharma 4 17 458.29 17:13 10:30:2016
Sanathana Dharmam 24 209 2009.05 17:10 02:27:2018
Scriptures 2 24 48.88 01:35 10:30:2016
SelfDev Talks 27 724 2982.74 06:16 05:03:2018
Spiritual Talks 4 55 3356.02 01:43 05:12:2017
Sri Devi 23 855 10318.53 23:23 10:31:2016
Sri Mahabharatham 38 533 13262.51 19:38 05:20:2018
Srimad Bhagavadgita 84 2,240 32836 08:14 02:16:2018
Srimad Bhagavatham 77 2,354 42324.42 13:48 05:21:2018
Srimad Ramayanam 85 2,098 37228.82 04:17 05:20:2018
Sriramanuja Scriptures 9 226 6832.09 04:38 05:21:2018
Srivaishnava Scriptures 30 766 14935.92 12:28 05:20:2018
Strotras 1 49 444.56 04:44 10:30:2016
Thiruppalliyezuchi 0 0 0 00:00
Thiruppavai 37 1,031 23100.33 08:04 05:21:2018
Tiruppallandu 0 0 0 00:00
Undrajavaram Mahabharatam 16 60 3150.27 05:58 11:03:2016
Upanishads 40 852 9888.27 11:03 11:03:2016
V-SONGS 5 93 202.17 05:06 01:26:2018
Vedas 15 271 2140.2 15:32 11:03:2016
vlearn 9 363 449.17 14:23 12:04:2017
Yoga 2 13 137.04 04:53 10:30:2016