You are here

CategoryList

Categorysort descending pravachanams # Audio Files Size (MB) Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Adi Shankaracharya 28 241 4657.76 15:42 07:20:2017
Alwars Acharyas 2 2 25.37 01:13 10:31:2016
Arogyam 3 64 1571.12 10:46 11:03:2016
Bhagavatham Undrajavaram 9 58 3147.86 18:10 10:31:2016
Bhakta Jayadeva 4 25 113.98 03:59 10:30:2016
Bhaktha Charitra 1 4 55.49 02:00 10:31:2016
Bhakthi 4 12 176.99 06:58 10:31:2016
Bhakthi Ganasudha 0 0 0 00:00
Dharma Nidhi 121 1,588 2551.5 08:59 11:13:2019
Festivals 31 38 475.52 18:35 05:21:2018
Great Devotees 1 2 26.65 01:56 10:30:2016
Harikatha 32 221 2717.1 20:00 03:12:2017
Harikathai 7 17 260.74 10:50 10:30:2016
Health 1 8 103.54 03:38 10:30:2016
Janapada Charitralu 11 30 312.53 11:02 10:31:2016
Lord Ganesh 1 4 36.4 01:17 10:31:2016
Lord Shiva 18 403 5586.91 19:09 10:31:2016
Lord Vishnu 48 1,122 16196.78 17:45 12:29:2018
Nalayiram 1 27 549.44 15:46 10:30:2016
Others 15 86 1702.19 11:22 10:31:2016
Punya Kshetras 6 70 1255.99 19:34 10:31:2016
Puranas 10 165 2945.79 14:10 10:31:2016
Ramana Maharshi 3 116 839.39 07:43 10:31:2016
Ramanuja Charya 19 198 2613.15 23:17 05:20:2018
Sahitya Pravachanas 1 5 51.38 01:31 10:31:2016
Sanathana Dharma 4 17 458.29 17:13 10:30:2016
Sanathana Dharmam 25 241 2095.69 20:02 11:21:2018
Scriptures 2 24 48.88 01:35 10:30:2016
SelfDev Talks 27 706 2953.29 05:20 02:19:2020
Spiritual Talks 4 55 3356.02 01:43 05:12:2017
Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 7 214 6626.36 23:51 02:07:2020
Sri Devi 24 871 10779.31 03:22 11:16:2018
Sri Mahabharatham 39 587 16194.47 21:04 08:05:2018
Srimad Bhagavadgita 87 2,420 34609.57 11:37 06:14:2019
Srimad Bhagavatham 80 2,385 43382.51 18:41 01:21:2019
Srimad Ramayanam 89 2,401 44060.17 11:46 10:29:2019
Sriramanuja Scriptures 10 281 8878.32 05:33 08:21:2018
Srivaishnava Scriptures 36 820 15755.13 12:17 12:06:2019
Strotras 1 49 444.56 04:44 10:30:2016
Thiruppalliyezuchi 0 0 0 00:00
Thiruppavai 42 1,161 25295.92 07:18 01:12:2020
Tiruppallandu 0 0 0 00:00
Undrajavaram Mahabharatam 16 60 3150.27 05:58 11:03:2016
Upanishads 40 852 9888.27 11:03 11:03:2016
V-SONGS 10 151 397.54 08:44 01:01:2020
Vedas 15 271 2140.2 15:32 11:03:2016
vlearn 10 397 501.12 14:55 10:31:2018
Yoga 2 13 137.04 04:53 10:30:2016