You are here

Pravachanams : Tridandi Chinna Jeeyar Swamy

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Krishna Vasanthothsavam Ramayanam - Srimad Ramayanam 23 12:22 345.16 11:01:2016
Bhagavadgita Pravachanam - Srimad Bhagavadgita 88 39:13 1098.93 10:31:2016
Andal Thirunakshatram Pravachana Mala - Thiruppavai 1 0:35 16.03 11:03:2016
Vijaya Dasami - Festivals 1 0:43 19.9 05:18:2017
Vaikuntha Ekadashi Vaibhavam HH 2014-15 - Festivals 1 0:47 21.8 10:31:2016
Sri Lakshmi Narayana Pooja - Lord Vishnu 3 0:55 26.18 10:31:2016
Sri Venkateshwara Vaibhavam HH 2013 Pravachanam - Lord Vishnu 19 8:12 229.41 10:31:2016
Srimannarayaneeyam TV1 HH Pravachanam 2012 - Lord Vishnu 28 10:41 299.1 10:31:2016
Vishnu Sahasrana Vaishishtyam - Lord Vishnu 1 0:58 27.01 10:31:2016
Vishnu Sahasranmam Pravachanam - Lord Vishnu 18 16:46 465.15 10:31:2016
Learn About Omkarm - Others 5 4:54 135.98 10:31:2016
Manavajivitanikiprarthanaavasarama - Others 1 1:1 28.25 10:31:2016
The Purpose Of Life - Others 1 1:11 32.68 10:31:2016
What Is Dharma - Others 1 1:7 30.96 10:31:2016
Kotideepotsavam 2014 HH - Sanathana Dharmam 1 0:39 18.24 10:31:2016
Vaikuntha Ekadasi - Sanathana Dharmam 1 0:54 24.8 10:31:2016
Bhishma Ekadashi Vaibhavam HH 2015 - SelfDev Talks 1 0:56 25.87 10:31:2016
SISFF 2014 HH Swamiji Talks - SelfDev Talks 1 1:7 30.7 10:31:2016
HH 2015 59th Thirunakhatram Birthday - Spiritual Talks 1 1:20 36.9 10:31:2016
Bhagavadgita Pravachanamala at Kurukshetram 2010 - Srimad Bhagavadgita 37 35:13 975.51 10:31:2016
Bhagavath Gita Pravachanam ETV - Srimad Bhagavadgita 53 37:53 1052.91 10:31:2016
Geetardha Sangraham - Srimad Bhagavadgita 60 23:26 656.94 10:31:2016
Geetha Jyothi Importance - Srimad Bhagavadgita 1 0:15 14.47 10:31:2016
Geetha Upanishatsaram - Srimad Bhagavadgita 1 0:47 21.62 10:31:2016
Gita Jyothi Discourse - Srimad Bhagavadgita 48 22:13 633.89 10:31:2016
Gita Saraamsam - Srimad Bhagavadgita 3 2:42 149.77 10:31:2016
HH Bhagavad Gita Talks Sriyagam VJW 2014 - Srimad Bhagavadgita 11 21:41 598.07 10:31:2016
Bhagavatham Pravachanam - Srimad Bhagavatham 10 9:34 264.93 11:01:2016
Bhajayathiraja Vaibhavam HH 2012 - Ramanuja Charya 8 3:51 231.65 05:23:2017
Learn Iramanusa Nootrandadi HH - Ramanuja Charya 13 0:20 24.83 05:23:2017
Ramanuja Vaibhaam Sahasrabdi Pravachanam HH 2015 - Ramanuja Charya 1 2:10 59.72 05:23:2017
Vedartha Sangraham HH 2014 Pravachanam - Ramanuja Charya 13 13:56 476.17 05:23:2017
Ramayana Pravachanam - Srimad Ramayanam 96 98:6 2718.36 11:01:2016
Alavandar Stotra Ratnam 2011 - Srivaishnava Scriptures 54 72:25 2001.91 11:02:2016
Artha Panchakam - Srivaishnava Scriptures 98 43:28 1217.64 11:02:2016
Bhajayathirajam HH Pravachanam - Srivaishnava Scriptures 4 1:55 53.29 11:02:2016
Divya Suri Charitam - Srivaishnava Scriptures 13 4:14 119.69 11:02:2016
Tirumantrartham Pravachanam - Srivaishnava Scriptures 27 26:42 741.22 11:02:2016
Tirunakshatra Pravachanam - Srivaishnava Scriptures 1 1:35 43.76 11:02:2016
Andal Thirunakshatram HH Discourses - Thiruppavai 1 1:4 29.52 11:03:2016
Dhanurmasa Pravachanam HH 2014-15 - Thiruppavai 24 63:56 1803.18 11:03:2016
Thiruppavai Nalgonda HH Live 2013 Pravachanam - Thiruppavai 23 52:52 1458.47 11:03:2016
Tirppavai Brief - Thiruppavai 2 0:55 25.57 11:03:2016
Tiruppavai Pravachanam - Thiruppavai 30 9:55 268.74 11:03:2016
Chathurmasyam 2004 HH Pravachanam - Upanishads 51 23:35 658.8 11:03:2016
Chaturmasya Deeksha 2012 Talk Series - Upanishads 86 41:2 1307.04 11:03:2016
HH Laghu Pravachana Sankalanam - Upanishads 54 21:44 608.6 11:03:2016
Introduction To Kenopanishad - Upanishads 5 3:54 108.49 11:03:2016
Ishavasyopanishad Sandesam - Upanishads 2 0:57 26.49 11:03:2016
Ishavasyopanishat Cj - Upanishads 8 6:42 185.94 11:03:2016
Mandukyo Upanishat - Upanishads 15 10:11 283.95 11:03:2016
Veda Sambandham HH - Vedas 2 1:45 48.43 11:03:2016
Vedas Intro - Vedas 1 0:41 19.23 11:03:2016
Glory of Alwars HH Talks - Srivaishnava Scriptures 1 0:35 16.39 03:08:2017
Sri Ramayana Tarangini HH 2017 - Srimad Ramayanam 7 11:50 326.16 05:18:2017
Sahasrabdi Pravachana Sudha HH - Ramanuja Charya 3 0:55 26.01 06:23:2017
Gita Jayanthi 2014 HH Gita Saram - Srimad Bhagavadgita 19 2:49 81.05 12:05:2017
Bhgavad Gita Parayanam HH - Srimad Bhagavadgita 20 3:48 270.93 02:16:2018
Dhanurmaasam Thiruppavai HH LIVE 2018-19 Pravachanam HYD - Thiruppavai 12 24:40 681.15 01:22:2019
Sri Ramayana Tarangini HH Pravachana Sudha 2019 - Srimad Ramayanam 8 11:4 304.08 04:13:2019