You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Kandadai Ramanujacharya

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Alwars Acharyas Vaibhavam KR - Alwars Acharyas 1 0:24 8.28 10:31:2016
Ugadi Pravachanam KR - Festivals 1 0:21 7.32 10:31:2016
Deepavali Vaibhavam KR - Festivals 3 2:11 45.27 10:31:2016
Devi Navaratri Dasara vaibhavam Kr 2015 - Festivals 3 0:56 26.28 10:31:2016
panchanga sravanam 2014 by KR - Festivals 1 0:18 6.33 10:31:2016
Sri Krishnashtami 2013 - Festivals 1 0:44 15.2 10:31:2016
Theppotsava Vaibhavam KR 2016 - Festivals 1 0:17 8.23 10:31:2016
Ugadi Vaibhavam 2013 KR - Festivals 1 0:41 14.4 10:31:2016
Vijaya Dashami KR - Festivals 1 0:39 13.44 10:31:2016
Vijaya Dashami Vaibhavam KR 2015 - Festivals 1 0:51 23.6 10:31:2016
Karthikamasa Vishishtatha KR 2013 - Puranas 29 11:3 234.45 10:31:2016
Durmukhi Ugadi Panchanga Sravanam KR 2016 - Sanathana Dharmam 1 0:50 22.92 10:31:2016
Kantha Chahtushloki 2015 - Sri Devi 32 26:7 610.97 10:31:2016
Navashakthi Namosthuthe KR 2013 - Sri Devi 9 3:28 107.64 10:31:2016
Sri Gunaratnakoshamu KR 2014-2015 - Sri Devi 104 83:23 1735.65 10:31:2016
Mahabharatham KR - Sri Mahabharatham 10 21:54 452.64 10:31:2016
Mahabharatham Panchamavedam - Sri Mahabharatham 4 7:10 197.63 10:31:2016
Bhagavatham Kandalai - Srimad Bhagavatham 207 365:3 5041.95 11:01:2016
Naimisharanyam Bhagavatha Sapthaham KR - Srimad Bhagavatham 59 27:32 767.9 11:01:2016
Narasimha Jayanthi Vaibhavam KR 2016 - Srimad Bhagavatham 1 0:54 25.12 11:01:2016
Srimad Bhagavath Sapthaham KR 2012 - Srimad Bhagavatham 16 54:53 1511.15 11:01:2016
Sriramanuja Thiru Nakshatra Vaibhavam KR 2015 - Ramanuja Charya 1 0:58 20.05 05:23:2017
Samkshepa Ramayanam Pravachanam KR 2012-2014 - Srimad Ramayanam 103 59:56 1250.28 11:01:2016
Sri Rama Mangalam KR 2012 - Srimad Ramayanam 11 3:52 83.26 11:01:2016
Kshama Shodashi [MUST LISTEN] Stotra Vaibhavam KR 2015 - Srivaishnava Scriptures 76 64:7 1779.82 11:01:2016
Thiruppavai Pravachanam KR 2007 - Thiruppavai 30 48:28 1375.7 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KR 2012 - Thiruppavai 30 47:1 1297.68 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam Live KIR 2013-14 - Thiruppavai 31 35:15 717.01 11:02:2016
Ayodhya Ramayana Upanyasam KR 2012 - Srimad Ramayanam 23 49:26 1358.16 06:23:2017
Srivachana Bhushanam KR 2016 - Srivaishnava Scriptures 136 131:20 2929.63 11:08:2020
Sundara Kanda Sudha Sagaram KR 2012-14 - Srimad Ramayanam 221 154:25 2620.9 09:02:2019
Archiradi Vaibhavam KR 2016 - Srivaishnava Scriptures 5 5:13 144.56 05:14:2019
Sri Bhaashyam Mangala Slokam KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 6 6:18 174.09 12:07:2019
Sri Bhaashyam Introduction KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 3 3:5 85.27 12:06:2019
Sri Bhaashyam Chapter-1 Paadam-1 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 144 160:3 4799.69 01:24:2020
Sri Bhaashyam Chapter-1 Paadam-2 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 13 13:51 382.67 01:24:2020
Sri Bhaashyam Chapter-1 Paadam-3 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 18 18:34 513.51 01:27:2020
Sri Bhaashyam Chapter-1 Paadam-4 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 19 16:21 454.33 02:07:2020
Sri Bhaashyam Chapter-2 Paadam-1 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 30 27:53 773.69 03:17:2020
Sri Bhaashyam Chapter-2 Paadam-2 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 17 18:6 500.23 04:02:2020
Sri Bhaashyam Chapter-2 Paadam-3 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 10 10:2 277.78 04:02:2020
Sri Bhaashyam Chapter-2 Paadam-4 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 9 4:11 117.31 04:07:2020
Sri Bhaashyam Chapter-3 Paadam-1 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 7 4:36 128.15 04:07:2020
Sri Bhaashyam Chapter-3 Paadam-2 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 10 7:11 234.07 04:15:2020
Sri Bhaashyam Chapter-3 Paadam-3 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 31 14:17 391.5 04:23:2020
Sri Bhaashyam Chapter-3 Paadam-4 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 17 6:29 279.04 05:20:2020
Sri Bhaashyam Chapter-4 Paadam-1 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 11 2:55 73.3 06:06:2020
Sri Bhaashyam Chapter-4 Paadam-2 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 12 3:23 191.87 06:10:2020
Sri Bhaashyam Chapter-4 Paadam-3 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 5 2:3 77.62 06:06:2020
Sri Bhaashyam Chapter-4 Paadam-4 KR - Sri Bhaashya Vaibhavam 2019 KR 6 4:10 266.82 06:28:2020