You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Sundara Chaitanya Swamy

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Atma Bodha Sc - Adi Shankaracharya 30 17:52 496.86 10:31:2016
Sadhana Panchakam - Adi Shankaracharya 7 7:40 211.93 10:31:2016
Viveka Chudamani - Adi Shankaracharya 7 7:16 201.58 10:31:2016
Bhakti Vaibhavam - Bhakthi 2 1:24 39.14 10:31:2016
Ishwara Vaibhavam - Lord Shiva 1 1:2 28.66 10:31:2016
Mukunda Mala Tatwa Bhavartha Pravachanam SC - Lord Vishnu 41 15:8 424.13 10:31:2016
Upadesa Saaram - Ramana Maharshi 94 13:32 398.76 10:31:2016
Sri Ramayana Pravachanam SC 2012 - Srimad Ramayanam 28 36:19 1002.49 11:01:2016
Kathopanishat Sc - Upanishads 26 26:24 731.7 11:03:2016
Vignana Nauka - Upanishads 14 9:17 258.33 11:03:2016
Sri Rudram Pravachanam - Vedas 183 20:21 596.01 11:03:2016