You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Paripoornananda Saraswathi

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Upadesha Saram - Ramana Maharshi 15 9:31 266.12 10:31:2016
Atma Bodha PPS - Adi Shankaracharya 35 24:32 681.5 10:31:2016
Bhajagovindam PPS - Adi Shankaracharya 24 8:33 239.87 10:31:2016
Sriramanavami Pravachanam PS - Festivals 1 0:24 11.15 10:31:2016
Ugadi Pravachanam PS - Festivals 1 0:26 11.96 10:31:2016
Dakshina Murthy Stotram Discourse Ps - Lord Shiva 24 10:39 297.83 10:31:2016
Bharatiya Vaibhavam TTD 2012 - Sanathana Dharmam 4 6:25 300.4 10:31:2016
01 Bhagavadgita Chapter 01 Arjuna Vishada Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 11 5:57 166.14 10:31:2016
02 Bhagavadgita Chapter 02 Sankhya Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 11 5:54 165.43 10:31:2016
03 Bhagavadgita Chapter 03 Karma Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 19 7:16 203.36 10:31:2016
04 Bhagavadgita Chapter 04 Jnana Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 15 5:58 160.86 10:31:2016
05 Bhagavadgita Chapter 05 Karma Sanyasa Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 14 5:58 180.05 10:31:2016
06 Bhagavadgita Chapter 06 Dhyana Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 17 7:18 216.73 10:31:2016
07 Bhagavadgita Chapter 07 Vignana Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 14 6:8 172.4 10:31:2016
08 Bhagavadgita Chapter 08 Akshara Parabrahma Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 14 6:10 173 10:31:2016
09 Bhagavadgita Chapter 09 Rajavidya Rajaguhya Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 26 10:39 327.8 10:31:2016
10 Bhagavadgita Chapter 10 Vibhuthi Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 15 6:4 181.85 10:31:2016
11 Bhagavadgita Chapter 11 Vishwaroopa Sandarshanai Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 6 2:29 69.67 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 12 Bhakthi Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 15 5:57 167.83 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 13 kshetra Kshetragna Vibhaga Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 21 8:35 251.29 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 14 Gunatraya Vibhaga Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 7 2:55 81.83 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 15 Purushotthma Prapthi Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 11 4:20 122.3 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 16 Daivasura Sampad Vibhaga Discourse - Srimad Bhagavadgita 5 2:4 58.08 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 17 Shraddhatraya Vibhaga Discourse - Srimad Bhagavadgita 17 6:0 168.58 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 18 Moksha Sanyasa Yoga Discourse - Srimad Bhagavadgita 23 7:38 234.83 10:31:2016
Kenopanishath PPS 2013 - Upanishads 22 8:41 188.65 11:03:2016