You are here

Pravachanams : Chaganti Koteshwara Rao

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Prasnottara Ratna Malika - Adi Shankaracharya 8 14:13 195.83 10:31:2016
Bhajagovindam KR - Adi Shankaracharya 3 4:53 135.22 10:31:2016
Shankara Charya Jeevita Charitra - Adi Shankaracharya 10 6:25 180.06 10:31:2016
Shankara Vijayalu - Adi Shankaracharya 3 5:30 151.9 10:31:2016
Sivananda Lahari KR - Adi Shankaracharya 5 6:56 192.19 10:31:2016
Vivekachudamani KR - Adi Shankaracharya 10 9:5 252.38 10:31:2016