You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Adi Shankaracharya

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Prasnottara Ratna Malika - Chaganti Koteshwara Rao 8 14:13 195.83 10:31:2016
Bhajagovindam KR - Chaganti Koteshwara Rao 3 4:53 135.22 10:31:2016
Shankara Charya Jeevita Charitra - Chaganti Koteshwara Rao 10 6:25 180.06 10:31:2016
Shankara Vijayalu - Chaganti Koteshwara Rao 3 5:30 151.9 10:31:2016
Sivananda Lahari KR - Chaganti Koteshwara Rao 5 6:56 192.19 10:31:2016
Vivekachudamani KR - Chaganti Koteshwara Rao 10 9:5 252.38 10:31:2016
Bhajagovindam CR - Chalapathi Rao 22 18:58 525.15 10:31:2016
Tatwa Bodha CR - Chalapathi Rao 16 11:5 308.52 10:31:2016
Sivananda Lahari GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 1 0:53 28.48 10:31:2016
Sivanandalahari GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 1 0:53 28.47 10:31:2016
Atma Bodha PPS - Paripoornananda Saraswathi 35 24:32 681.5 10:31:2016
Bhajagovindam PPS - Paripoornananda Saraswathi 24 8:33 239.87 10:31:2016
Kanakadhara Stavam Talk SSS - Samavedam Shanmukha Sharma 8 7:31 208.64 10:31:2016
Atma Bodha Sc - Sundara Chaitanya Swamy 30 17:52 496.86 10:31:2016
Sadhana Panchakam - Sundara Chaitanya Swamy 7 7:40 211.93 10:31:2016
Viveka Chudamani - Sundara Chaitanya Swamy 7 7:16 201.58 10:31:2016