You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Puranas

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
KarthikaMasa Vaishistyam CK 2013 - Chaganti Koteshwara Rao 12 4:24 101.73 10:31:2016
Karthikamasa Vishishtatha KR 2013 - Kandadai Ramanujacharya 29 11:3 234.45 10:31:2016
Karthika Puranam - Mylavarapu Srinivasa Rao 33 19:35 408.9 10:31:2016
Garuda Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma 16 14:5 393.55 10:31:2016
Vishnu Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma 11 10:51 301.67 10:31:2016
Padma Puranam - Sri Vaddiparti Padmakar 4 7:28 205.74 10:31:2016
Garga Samhitha VP 2016 - Vaddiparthi Padmakar 4 7:19 202.04 10:31:2016
Markandeya Puranam VP 2015 - Vaddiparthi Padmakar 8 15:2 439.39 10:31:2016