You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Upanishads

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Karma Sidhhantham - Chalapathi Rao 3 2:19 64.27 11:03:2016
Bramha jignyasa - Upanishads MR 2014 - Madabhushi Ramanujacharya 14 12:0 249.8 11:03:2016
Kenopanishath PPS 2013 - Paripoornananda Saraswathi 22 8:41 188.65 11:03:2016
Narada Bhakthi Sutra Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma 12 11:29 317.95 11:03:2016
Kathopanishat Sc - Sundara Chaitanya Swamy 26 26:24 731.7 11:03:2016
Vignana Nauka - Sundara Chaitanya Swamy 14 9:17 258.33 11:03:2016
Vedantha Saram SC - Suryanarayana Cheekala 20 9:46 205.08 11:03:2016
Brhadaranyaka Upanishad SMP - Swami Medhanadapuri 59 71:43 1417.51 11:03:2016
Chathurmasyam 2004 HH Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 51 23:35 658.8 11:03:2016
Chaturmasya Deeksha 2012 Talk Series - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 86 41:2 1307.04 11:03:2016
HH Laghu Pravachana Sankalanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 54 21:44 608.6 11:03:2016
Introduction To Kenopanishad - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 5 3:54 108.49 11:03:2016
Ishavasyopanishad Sandesam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 2 0:57 26.49 11:03:2016
Ishavasyopanishat Cj - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 8 6:42 185.94 11:03:2016
Mandukyo Upanishat - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 15 10:11 283.95 11:03:2016