You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Sri Devi

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Devi Bhagavatham - Chaganti Koteshwara Rao 16 13:51 385.25 10:31:2016
Devi Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao 17 9:56 277.05 10:31:2016
Lalitha Pancharatna Stotram Speech - Chaganti Koteshwara Rao 14 11:34 321 10:31:2016
Lalitha Sahasranamam Speech - Chaganti Koteshwara Rao 104 76:20 2124.02 10:31:2016
Soundarya Lahari - Chaganti Koteshwara Rao 23 13:48 385.18 10:31:2016
Sri Devitatvam - Chaganti Koteshwara Rao 3 5:55 163.65 10:31:2016
Devi Bhagavatam - Dr Krovi Partha Sarathy 49 12:1 341.58 10:31:2016
Soundarya Lahari Dkp - Dr Krovi Partha Sarathy 124 9:44 296.59 10:31:2016
Mooka Panchashati Pravachanam GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 8 3:12 89.05 10:31:2016
Soundarya Lahari Gn - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 1 1:11 36.74 10:31:2016
Kantha Chahtushloki 2015 - Kandadai Ramanujacharya 32 26:7 610.97 10:31:2016
Navashakthi Namosthuthe KR 2013 - Kandadai Ramanujacharya 9 3:28 107.64 10:31:2016
Sri Gunaratnakoshamu KR 2014-2015 - Kandadai Ramanujacharya 104 83:23 1735.65 10:31:2016
Soudarya Lahari MS - Mallapragada Srimannarayana Murthy 114 42:0 1259.51 10:31:2016
Soundarya Lahari Msm - Mallapragada Srimannarayana Murthy 3 6:2 129.8 10:31:2016
Sri Lalitha Chant MS - Mylavarapu Srinivasa Rao 1 0:37 17.24 10:31:2016
Devi Sapthashathi Pravachanam - Samavedam Shanmukha Sharma 21 8:32 252.37 10:31:2016
Sri Lakshmi Sahasranama Vaibhavam SSS 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma 196 36:37 1257.57 10:31:2016
Sri Lalitha Leela - Samavedam Shanmukha Sharma 5 1:55 53.74 10:31:2016
DeviBhagavatham SB - Siddheswarananda Bharathi 8 14:44 406.49 10:31:2016
Sri Lakshmi Asthottara Shatanaama Sthotra Vaibhavam 2018 TKV - Tkv Raghavan 16 16:39 460.78 11:16:2018
Sri Guna Ratna Kosha Artha Sangraham TK 2020 - TK Chudamani 61 19:51 557.73 10:31:2020