You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Srimad Bhagavadgita

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Srimad BhagavadGita Chapter 01 Vishada Yogam - Chalapathi Rao 19 16:1 443.22 10:31:2016
Srimad BhagavadGita Chapter 02 Sankhya Yogam - Chalapathi Rao 34 22:46 632.74 10:31:2016
Bhagavadgita Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 88 39:13 1098.93 10:31:2016
Bhagavat Gita Upanyasalu - Vidya Prakash Nandagiri Swamy 18 13:23 372.13 10:31:2016
Srimad Bhagavadgita Chapter 03 Karma Yogam - Chalapathi Rao 20 16:8 447.61 10:31:2016
Bhagavadgita Recitation Telugu Meaning - Ghantasala Venkateshwara Rao 1 1:13 66.98 03:04:2017
01 Bhagavadgita Chapter 01 Arjuna Vishada Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 11 5:57 166.14 10:31:2016
02 Bhagavadgita Chapter 02 Sankhya Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 11 5:54 165.43 10:31:2016
03 Bhagavadgita Chapter 03 Karma Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 19 7:16 203.36 10:31:2016
04 Bhagavadgita Chapter 04 Jnana Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 15 5:58 160.86 10:31:2016
05 Bhagavadgita Chapter 05 Karma Sanyasa Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 14 5:58 180.05 10:31:2016
06 Bhagavadgita Chapter 06 Dhyana Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 17 7:18 216.73 10:31:2016
07 Bhagavadgita Chapter 07 Vignana Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 14 6:8 172.4 10:31:2016
08 Bhagavadgita Chapter 08 Akshara Parabrahma Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 14 6:10 173 10:31:2016
09 Bhagavadgita Chapter 09 Rajavidya Rajaguhya Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 26 10:39 327.8 10:31:2016
10 Bhagavadgita Chapter 10 Vibhuthi Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 15 6:4 181.85 10:31:2016
11 Bhagavadgita Chapter 11 Vishwaroopa Sandarshanai Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 6 2:29 69.67 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 12 Bhakthi Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 15 5:57 167.83 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 13 kshetra Kshetragna Vibhaga Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 21 8:35 251.29 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 14 Gunatraya Vibhaga Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 7 2:55 81.83 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 15 Purushotthma Prapthi Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 11 4:20 122.3 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 16 Daivasura Sampad Vibhaga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 5 2:4 58.08 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 17 Shraddhatraya Vibhaga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 17 6:0 168.58 10:31:2016
Bhagavadgita Chapter 18 Moksha Sanyasa Yoga Discourse - Paripoornananda Saraswathi 23 7:38 234.83 10:31:2016
Bhagavad Gita By Shanmukha Sharma - Samavedam Shanmukha Sharma 84 75:56 2103.41 10:31:2016
Srimad Bhagavad Gita Sloka and Tatwa Paraartahm - Sri Krishnananda Muth 22 15:20 426.01 10:31:2016
Bhagavad Gita Sa - Sribhashyam Appalacharya 27 10:11 287.42 10:31:2016
Gita Chapter 01 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 24 19:22 204.38 10:31:2016
Gita Chapter 02 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 148 109:50 1145.3 10:31:2016
Gita Chapter 03 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 45 65:28 678.43 10:31:2016
Gita Chapter 04 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 39 56:49 588.23 10:31:2016
Gita Chapter 05 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 52 41:45 435 10:31:2016
Gita Chapter 06 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 88 63:17 659.7 10:31:2016
Gita Chapter 07 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 49 36:9 381.34 10:31:2016
Gita Chapter 08 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 54 40:9 1113.92 10:31:2016
Gita Chapter 09 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 71 51:19 1423.58 10:31:2016
Gita Chapter 10 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 70 49:39 1380.18 10:31:2016
Gita Chapter 11 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 46 32:46 910.73 10:31:2016
Gita Chapter 12 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 62 44:34 1237.99 10:31:2016
Gita Chapter 13 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 134 95:40 1329.29 10:31:2016
Gita Chapter 14 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 48 34:45 483.37 10:31:2016
Gita Chapter 15 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 62 41:57 582.74 10:31:2016
Bhagavadgita Pravachanamala at Kurukshetram 2010 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 37 35:13 975.51 10:31:2016
Bhagavath Gita Pravachanam ETV - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 53 37:53 1052.91 10:31:2016
Geetardha Sangraham - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 60 23:26 656.94 10:31:2016
Geetha Jyothi Importance - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 0:15 14.47 10:31:2016
Geetha Upanishatsaram - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 0:47 21.62 10:31:2016
Gita Jyothi Discourse - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 48 22:13 633.89 10:31:2016
Gita Saraamsam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 3 2:42 149.77 10:31:2016
HH Bhagavad Gita Talks Sriyagam VJW 2014 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 11 21:41 598.07 10:31:2016
Yoga Vashishtam Vp - Vidya Prakash Nandagiri Swamy 6 2:39 37.34 10:31:2016
Yogavashistam 01 Vairagya Prakaranam - Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna 20 21:10 586.02 10:31:2016
yogavashistam_02_Utpatthi_prakaranam - Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna 61 62:29 1507.97 10:31:2016
Gita Jayanthi 2014 HH Gita Saram - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 19 2:49 81.05 12:05:2017
Bhgavad Gita Parayanam HH - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 20 3:48 270.93 02:16:2018
Gita Chapter 16 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 52 35:25 493.77 06:14:2019
Gita Chapter 17 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 36 26:19 365.28 06:14:2019
Gita Chapter 18 Discourses SV - Swami Tatvavidananda 92 65:54 914.53 06:14:2019