You are here

Jai Sri Ram

Image description: 
"Sri Rama Ramethi rame ramey manorame Sahasra nama thatulyam Rama nama varanane" "Anjananandanam veeram janaki shoka nashanam Kapeesha aksha hantharam vande Lanka bayankaram "