You are here

CategoryList

Categorysort descending Pravachanams# Audio Files Size (MB) Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Adi Shankaracharya 6 190 4038.59 08:15 10:31:2016
Alwars Acharyas 2 2 25.37 01:13 10:31:2016
Arogyam 1 64 1571.12 10:46 11:03:2016
Bhagavatham Undrajavaram 6 58 3147.86 18:10 10:31:2016
Bhaktha Charitra 1 4 55.49 02:00 10:31:2016
Bhakthi 2 12 176.99 06:58 10:31:2016
Bhakthi Ganasudha 1 10 38.76 00:37 07:26:2017
Dharma Nidhi 1 1,237 1984.26 15:16 02:08:2017
Festivals 14 37 463.39 18:09 05:18:2017
Harikatha 16 214 2513.22 12:37 03:12:2017
Janapada Charitralu 1 30 312.53 11:02 10:31:2016
Lord Ganesh 1 4 36.4 01:17 10:31:2016
Lord Shiva 5 362 5129.25 14:03 10:31:2016
Lord Vishnu 13 773 10106.1 09:45 10:31:2016
Others 8 86 1702.19 11:22 10:31:2016
Punya Kshetras 2 70 1255.99 19:34 10:31:2016
Puranas 6 117 2287.47 17:47 10:31:2016
Ramana Maharshi 2 109 664.88 23:03 10:31:2016
Ramanuja Charya 10 182 1818.09 05:43 06:23:2017
Sahitya Pravachanas 1 5 51.38 01:31 10:31:2016
Sanathana Dharmam 9 112 1837.76 11:12 07:20:2017
SelfDev Talks 5 493 1583.41 19:49 07:26:2017
Spiritual Talks 1 1 36.9 01:20 10:31:2016
Sri Devi 8 852 10251.07 20:57 10:31:2016
Sri Mahabharatham 9 356 10159.32 20:13 10:31:2016
Srimad Bhagavadgita 10 1,867 27769.17 11:28 03:04:2017
Srimad Bhagavatham 24 1,209 27013.62 10:54 05:06:2017
Srimad Ramayanam 24 1,037 27502.31 06:19 06:23:2017
Sriramanuja Scriptures 4 60 1597.93 09:42 07:25:2017
Srivaishnava Scriptures 13 541 10838.95 13:37 06:23:2017
Thiruppavai 19 724 15665.68 03:09 07:02:2017
Undrajavaram Mahabharatam 8 60 3150.27 05:58 11:03:2016
Upanishads 8 391 6612.59 19:44 11:03:2016
Vedas 3 187 697.57 00:11 11:03:2016